Nolikums

Čempionāta 2023 dalībnieki un komandas

1. Kas ir “Čempionāts 2023”?

Čempionāts 2023 ir prāta un sporta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos 6. līdz 12. klašu skolēniem no visas Latvijas. Čempionāts 2023. gadā aizvadīs jau 17. sezonu un katru gadu pasākuma norisē iesaistās aptuveni  30 000 skolēnu no visiem Latvijas reģioniem un novadiem.

2. “Čempionāta 2023” mērķi

Veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū. Čempionāta 2023 aktivitātes un uzdevumi mudina jauniešus uz aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu, risina sabiedrībā aktuālus jautājumus, attīsta līderības, sadarbības un komunikācijas prasmes un veicina vispārēju personības izaugsmi.

3. “Čempionāta 2023” organizatori

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele2” sadarbībā ar SIA “Inspired”. Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt citus sadarbības partnerus.

4. “Čempionāta 2023” dalībnieki un komandu veidošana

Komandu var veidot 6. līdz 12. klašu skolēni no visas Latvijas – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā - 10) kopā ar klases skolotāju/pieaugušo*.

*Klases skolotājs/pieaugušais var būt klases audzinātājs, cits skolotājs vai jebkurš pieaugušais, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ar skolas direktora rakstisku atļauju ir gatavs uzņemties atbildību par klasi. 

Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par Čempionāta 2023 Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu, atbalsta klasi Čempionāta 2023 norises laikā visos posmos, tai skaitā pavada klasi Fināla pasākuma laikā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Minimālais skaits klases komandā ir 10 skolēnu. Ja komandā ir vairāk klasesbiedru, Klases kontā (cempis.lv) var reģistrēties visi skolēni, kuri piedalīsies Čempionātā 2023.

Visi Klases kontā reģistrētie klasesbiedri var iesaistīties uzdevumu izpildē un piedalīties Čempionāta 2023 Finālā. Tie klases skolēni, kuri nav reģistrējušies Klases kontā, Čempionātā 2023 nepiedalās un nevar pretendēt uz balvām. Gadījumā, ja klasē ir mazāk nekā 10 skolēnu, vienas skolas ietvaros drīkst veidot apvienoto klašu komandu šādās klašu grupās: 6.-7. klase, 8.-9. klase, 10.-12. klase.

Čempionāta norise

5. Čempionāta posmi īsumā

Pieteikšanās un mājas darba iesniegšana: no 2023.gada 10.marta līdz 2.aprīlim (plkst.23.59)
Pusfināls (norisinās attālināti): no 2023.gada 4.aprīļa līdz 24.aprīlim (plkst.23.59)
Fināls (klātienes pasākums):
6. – 7. klašu grupai 2023.gada 19. maijā - kopā 140 klases.
8. – 9. un 10. – 12. klašu grupai 2023.gada 20.maijā - katrā klašu grupā 70 klases.
Čempionāta 2023 Finālā piedalās stiprākās, attapīgākās, radošākās un rezultatīvākās komandas.

6. Reģistrēšanās Čempionātam

Pieteikšanās un mājasdarba iesniegšana sākas 2023. gada 13.martā  un ilgst līdz 31. marta plkst. 23.59. Lai pieteiktos dalībai Čempionātā 2023, klases skolotājs/pieaugušais vai klases komandas Kapteinis reģistrējas mājaslapā cempis.lv, izveidojot savas Klases kontu un izpildot reģistrēšanās noteikumus.

Vecāku atļaujas – parakstītas vacāku/aizbildņu atļaujas par dalību pasākumā jāiesniedz klātienē Fināla reģistrācijas teltī.

Klases skolotājs/pieaugušais informē skolēnu vecākus par dalību Čempionātā 2023 un, gadījumā, ja klase kvalificējas dalībai Finālā, apkopo parakstītas Vecāku/aizbildņu atļaujas un Fināla dienā iesniedz tās Čempionāts 2023 organizatoriem.Vecāku atļaujas pieejamas lejupielādei Klases skolotāja un klases komandas Kapteiņa kontos cempis.lv

! Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt Klases kontā uzrādīto datu pareizību un nepareizu datu uzrādīšanas gadījumā liegt klasei un tās dalībniekiem piedalīties turpmākajā Čempionāts 2023 gaitā.

! Organizatoriem ir tiesības liegt klasei un visiem tās komandas dalībniekiem dalību Čempionāta 2023 turpmākajā gaitā, ja Klases rīcība, iesniegtie darbi un/vai aktivitātes sociālajos tīklos ir pretrunā ar Čempionāts 2023 vērtībām, ir aizvainojošas vai aizskarošas, kā arī, ja, ierodoties uz Fināla pasākumu, netiek iesniegtas derīgas Vecāku atļaujas.! Reģistrējot klasi Čempionātam līdz 20. marta pl. 23:59, komanda saņem papildu 20 Bonusa punktus. Savukārt, ja klasi reģistrē periodā no 21. marta līdz 24. marta pl. 23:59, klase saņem 10 Bonusa punktus.

7. Mājasdarba uzdevums

Kopā ar Mājasdarba uzdevumu klase saņem arī uzdevuma noteikumus un, sekojot norādēm, izpilda doto uzdevumu un augšupielādē savā Klases kontā līdz 2. aprīļa plkst.23.59.

Uzdevums: Izdarīt vienu labu darbiņu! 
- Klasei jāliek galvas kopā un jāizlemj, ko savā klasē, skolā, parkā, pagastā, pilsētā būtu jāsaremontē, jāsalabo, jāuzfrišina, jāsakārto, jāpadara skaistāku un labāku. Varbūt tas ir soliņš, kuru jāsalabo, vai jāatjauno, varbūt tā ir atpūtas telpa skolā, kuru vēlaties izdekorēt, vai skolas zaļā stūrīša iekārtošana. Iespējas ir nebeidzamas!
- Iesniedziet 2 bildes (pirms un pēc), kurās skaidri redzams, kādu labo darbiņu esat paveikuši un aprakstiet precīzāk (maksimums 500 zīmes), ko tieši paveicāt.
Mājasdarba vērtēšana ir pirmais solis uz Finālu un tiek vērtēts ar punktiem. Mājasdarbus vērtēs īpaši izveidota Čempionāta žūrija - Čempionāta organizatori, partneri, mediju eksperti. 

Punktu piešķiršana (maksimālais iegūstamo punktu skaits - 100 punkti):
- 0 punkti- uzdevums nav saprasts, nav izpildīts, nav iesniegts vai tā saturā ir attēlotas šī Nolikuma 12. punktā minētās darbības.
- 0-20 punkti - ir pievienotas divas bildes un apraksts, kas tehniski izpilda prasīto uzdevumu.
- 0-60 punkti– pievienotajos attēlos ir skaidri redzams paveiktais darbs (un skaidri redzams, kā uzlabotā vieta izskatījās pirms un pēc klases paveiktā darba), iesniegtais darbs ir radošs, unikāls un atšķiras no pārējiem iesniegtajiem Mājasdarbiem.
- 0-10 punkti– mājasdarbā iesniegtie attēli ir kvalitatīvi, skaidri saskatāmi, nepārprotami.
- 0-10 punkti– attēlā ir redzama arī skolotāja vai skolotājs.

Komandas 6.-7.,8.-9.,un 10.-12. klašu grupās iekļūst Čempionāta Pusfināla posmā, ņemot vērā Mājasdarbā iegūto punktu skaitu. Klases, kuras Mājasdarbu nebūs iesniegušas, netiek virzītas tālākai dalībai Čempionāta Pusfinālā. 

Par Mājasdarba izpildi saņemtie punkti tiks iekļauts kopējā punktu skaitā un ietekmēs klases iespējas nokļūt Finālā. Gadījumā, kad iesniegtā Mājasdarba saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst Čempionāta mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā.

8. Pusfināls

Čempionāta 2023 Pusfināls norisināsies attālināti mājaslapā cempis.lv.

Klase savā Klases kontā saņems Pusfināla uzdevumus, kurus pēc izpildīšanas vērtēs Čempionāta 2023 žūrija. Pusfināls norisināsies no 2023. gada 4. aprīļa līdz 24.aprīļa plkst.23.59.

Pusfināla uzdevumu noteikumus un vērtēšanas kritērijus komandas saņems, uzsākot dalību Pusfinālā. Izvērtējot Pusfināla rezultātus, tiek noskaidrotas komandas dalībai Čempionāta 2023 Finālā. Visus Pusfināla uzdevumus vērtē žūrija - Čempionāta 2023 organizatori, partneri, mediju eksperti.

Atgādinām – ja iesniegtā uzdevuma saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst Čempionāta 2023 mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā 2023.! Pusfināla norises laikā komandām būs iespējams nopelnīt Bonusa punktus, pildot Bonusa uzdevumus. Informācija par Bonusa punktiem būs pieejama Pusfināla laikā Klases kontā.

9. Fināls

Fināla sacensībās tiek noskaidrotas Latvijā radošākās, draudzīgākās un aktīvākās klases. Tās klases, kuras, izvērtējot Pusfinālā iegūto punktu skaitu un Mājasdarbā saņemto vērtējumu, iegūst augstāko punktu skaitu, nonāk Finālā.

6.-7. klašu grupā 140 klases;
8.-9. klašu grupā 70 klases;
10.-12. klašu grupā 70 klases;

Fināla sacensību noteikumus un vērtēšanas kritērijus saņems tās komandas, kuras iekļūs Finālā.

Fināla sacensības norisināsies klātienē Bauskā, Bauskas pilskalna estrādē 2023.gada 19. un 20. maijā.

Fināla sacensību laikā netiek ņemti vērā Mājas darbā un Pusfinālā nopelnītie punkti, tāpēc klasei ir iespēja klātienē parādīt vislabāko rezultātu!Fināla sacensības norisināsies atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot aktuālos  epidemioloģiskos noteikumus un normas.

10. Balvas

Galveno balvu “Piedzīvojums kopā ar klasi” saņems stiprākā, drosmīgākā, saliedētākā un rezultatīvākā klase katrā klašu grupā.

10.- 12. klašu grupas uzvarētāji saņem arī Čempionāta 2023 ceļojošo kausu un tiesības to paturēt līdz nākamajai Čempionāta sezonai.

Čempionāta 2023 organizatoriem un sadarbības partneriem ir tiesības piešķirt klasēm veicināšanas, simpātiju un pārsteigumu balvas par īpašiem rezultātiem, radošumu un sasniegumiem.

Citas sadaļas

12. Komandu diskvalificēšana

Ja kādā no Čempionāta 2023 posmiem klases komanda rīcība ir aizskaroša, aizvainojoša, nekorekta, tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, ir pretrunā ar Čempionāta mērķiem un vērtībām, attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā 2023.

13. Kontakti

Neskaidrību un tehnisku problēmu gadījumā, lūdzam sazināties rakstot uz 

Čempionāta 2023 organizatori sniegs atbildi vienas darba dienas laikā, tāpēc lūdzam neatstāt klases komandas reģistrāciju un uzdevumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi.