Nolikums

Čempionāta 2024 dalībnieki un komandas

1. Kas ir “Čempionāts 2024”?

Čē Čē Čempionāts 2024 ir Latvijā lielākais un tradīcijām bagātākais klašu saliedēšanas festivāls, kurā katru gadu iesaistās 30 000 skolēnu no visiem Latvijas reģioniem un novadiem.

2. “Čempionāta 2024” mērķi

Veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū.

Veicināt skolēnos caurviju prasmju attīstību - komunikācijas, konfliktu risināšanas, lēmumu pieņemšanas, pašiniciatīvas, radošuma, laika plānošanas un citas prasmes, kas svarīgas gan darba un profesionālajās gaitās, gan personīgajā dzīvē.

3. “Čempionāta 2024” organizatori

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele2” sadarbībā ar SIA “Inspired”. Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt citus sadarbības partnerus.

4. “Čempionāta 2024” dalībnieki un komandu veidošana

Komandu var veidot 6. līdz 12. klašu skolēni no visas Latvijas – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā - 10) un klases skolotāju/pieaugušais*.

*Klases skolotājs/pieaugušais var būt klases audzinātājs, cits skolotājs vai jebkurš pieaugušais, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ar skolas direktora rakstisku atļauju ir gatavs uzņemties atbildību par klasi. 

Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par Čē Čē Čempionāta 2024 Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu, atbalsta klasi Čempionāta norises laikā visos tā posmos, tai skaitā pavada klasi Fināla pasākuma laikā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Minimālais skaits klases komandā ir 10 skolēni. Ja komandā ir vairāk klasesbiedru, Klases kontā (www.cempis.lv) jāreģistrējas visiem tiem skolēniem, kuri piedalīsies Čempionātā 2024.

Visi Klases kontā reģistrētie klasesbiedri var iesaistīties uzdevumu izpildē un piedalīties Čē Čē Čempionāta 2024 Finālā. Tie klases skolēni, kuri nav reģistrējušies Klases kontā, Čē Čē Čempionātā 2024 nepiedalās un nevar pretendēt uz balvām. Gadījumā, ja klasē ir mazāk kā 10 skolēnu, vienas skolas ietvaros drīkst veidot apvienoto klašu komandu šādās klašu grupās: 6.-7. klase, 8.-9. klase, 10.-12. klase.

Čē Čē Čempionāta 2024 norise

5. Čē Čē Čempionāta 2024 posmi īsumā

Pieteikšanās un mājas darba iesniegšana: no 2024.gada 4.marta līdz 24.martam (plkst.23.59)
Pusfināls (norisinās attālināti): no 2024.gada 28. marta līdz 21.aprīlim (plkst.23.59)
Fināls (klātienes pasākums):
8.- 9. klašu fināls ceturtdien, 16. maijā
6.-7. klašu fināls piektdien, 17. maijā
10.-12. klašu fināls sestdien, 18. maijā

Čē Čē Čempionāta 2024 Finālā katrā klašu grupā piedalās 160 stiprākās, attapīgākās, radošākās un rezultatīvākās komandas.

6. Reģistrēšanās Čē Čē Čempionātam 2024

Pieteikšanās un mājasdarba iesniegšana sākas 2024. gada 4.martā  un ilgst līdz 24. marta plkst. 23.59. Lai pieteiktos dalībai Čē Čē Čempionātā 2024 klases skolotājs/pieaugušais vai klases komandas Kapteinis reģistrējas mājaslapā cempis.lv, izveidojot savas Klases kontu un izpildot reģistrēšanās noteikumus.

Vecāku atļaujas – parakstītas vacāku/aizbildņu atļaujas par dalību pasākumā jāiesniedz klātienē Fināla reģistrācijas teltī.

Klases skolotājs/pieaugušais informē skolēnu vecākus par dalību Čē Čē Čempionāts 2024 un, gadījumā, ja klase kvalificējas dalībai Finālā, apkopo parakstītas Vecāku/aizbildņu atļaujas un Fināla dienā klātienē iesniedz tās Čē Čē Čempionāts 2024 organizatoriem.

Vecāku atļaujas pieejamas lejupielādei Klases skolotāja un klases komandas Kapteiņa kontos cempis.lv

! Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt Klases kontā uzrādīto datu pareizību un nepareizu datu uzrādīšanas gadījumā liegt klasei un tās dalībniekiem piedalīties turpmākajā Čē Čē Čempionāts 2024 gaitā.

! Organizatoriem ir tiesības liegt klasei un visiem tās komandas dalībniekiem dalību Čē Čē Čempionāts 2024 turpmākajā gaitā, ja Klases rīcība, iesniegtie darbi un/vai aktivitātes sociālajos tīklos ir pretrunā ar Čē Čē Čempionāts 2024 vērtībām, ir aizvainojošas vai aizskarošas, kā arī, ja, ierodoties uz Fināla pasākumu, netiek iesniegtas derīgas Vecāku atļaujas.

! Reģistrējot klasi Čempionātam līdz 20. marta pl. 23:59, komanda saņem papildu 20 Bonusa punktus. Savukārt, ja klasi reģistrē periodā no 21. marta līdz 24. marta pl. 23:59, klase saņem 10 Bonusa punktus.

7. Mājasdarba uzdevums

Kopā ar Mājasdarba uzdevumu klase saņem arī uzdevuma noteikumus un, sekojot norādēm, izpilda doto uzdevumu un augšupielādē savā Klases kontā līdz 24.03. plkst.23.59. 

Komandas 6.-7.,8.-9.,un 10.-12. klašu grupās iekļūst Čempionāta Pusfināla posmā, ņemot vērā Mājasdarbā iegūto punktu skaitu. Klases, kuras Mājasdarbu nebūs iesniegušas, netiek virzītas tālākai dalībai Čempionāta Pusfinālā. 

Par Mājasdarba izpildi saņemtie punkti tiks iekļauts kopējā punktu skaitā un ietekmēs klases iespējas nokļūt Finālā. Gadījumā, kad iesniegtā Mājasdarba saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst Čempionāta mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā.

8. Pusfināls

Čē Čē Čempionāta 2024 Pusfināls norisināsies attālināti mājaslapā www.cempis.lv.

Klase savā Klases kontā saņems Pusfināla uzdevumus, kurus pēc izpildīšanas vērtēs Čē Čē Čempionāta 2024 žūrija. Pusfināls norisināsies no 2024. gada 28.marta līdz 21.aprīļa plkst.23.59.

Pusfināla uzdevumu noteikumus un vērtēšanas kritērijus komandas saņems, uzsākot dalību Pusfinālā. Izvērtējot Pusfināla rezultātus, tiek noskaidrotas komandas dalībai Čē Čē Čempionāta 2024 Finālā. Visus Pusfināla uzdevumus vērtē žūrija - Čē Čē Čempionāta 2024 organizatori, partneri, mediju eksperti.

Atgādinām – ja iesniegtā uzdevuma saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst Čē Čē Čempionāta 2024 mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā 2024.

! Pusfināla norises laikā komandām būs iespējams nopelnīt Bonusa punktus, pildot Bonusa uzdevumus. Informācija par Bonusa uzdevumiem būs pieejama Pusfināla laikā Klases kontā.

! Lai kvalificētos dalībai Finālā, klasei obligāti jāizpilda Pusfināla uzdevumi.

9. Fināls

Fināla sacensībās tiek noskaidrotas Latvijā radošākās, draudzīgākās un aktīvākās klases. Tās klases, kuras, izvērtējot Pusfinālā iegūto punktu skaitu un Mājasdarbā saņemto vērtējumu, iegūst augstāko punktu skaitu, nonāk Finālā.

6.-7. klašu grupā 160 klases;
8.-9. klašu grupā 160 klases;
10.-12. klašu grupā 160 klases;

Fināla sacensību noteikumus un vērtēšanas kritērijus saņems tās komandas, kuras iekļūs Finālā.

Fināla sacensības norisināsies klātienē Bauskā, Bauskas pilskalna parkā 2024.gada 16, 17., 18. maijā.

Fināla sacensību laikā netiek ņemti vērā Mājas darbā un Pusfinālā nopelnītie punkti, tāpēc klasei ir iespēja klātienē parādīt vislabāko rezultātu!

Fināla sacensības norisināsies atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot aktuālos  epidemioloģiskos noteikumus un normas.

10. Balvas

Galveno balvu “Piedzīvojums kopā ar klasi” saņems stiprākā, drosmīgākā, saliedētākā un rezultatīvākā klase katrā klašu grupā.

10.- 12. klašu grupas uzvarētāji saņem arī Čē Čē Čempionāta 2024 ceļojošo kausu un tiesības to paturēt līdz nākamajai Čempionāta sezonai.

Čē Čē Čempionāta 2024 organizatoriem un sadarbības partneriem ir tiesības piešķirt klasēm veicināšanas, simpātiju un pārsteigumu balvas par īpašiem rezultātiem, radošumu un sasniegumiem.

Citas sadaļas

12. Komandu diskvalificēšana

Ja kādā no Čē Čē Čempionāta 2024 posmiem klases komanda rīcība ir aizskaroša, aizvainojoša, nekorekta, tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, ir pretrunā ar Čempionāta mērķiem un vērtībām, attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čē Čē Čempionāta 2024.

13. Kontakti

Neskaidrību un tehnisku problēmu gadījumā, lūdzam sazināties rakstot uz 

Čē Čē Čempionāta 2024 organizatori sniegs atbildi vienas darba dienas laikā, tāpēc lūdzam neatstāt klases komandas reģistrāciju un uzdevumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi.